Go to:  Immigrant Arrivals: A Guide to Published Sources
              The Immigration Experience      |       Main Page

Sources Cited in
Netherlanders in America: A Study of Emigration and Settlement in the Nineteenth and Twentieth Centuries in the United States of America

by
Jacob Van Hinte


© 1985 Baker Book House

Reproduced 2001 with permission of the publisher

  Table of Contents   |   Index   |  Catalog record and links to related information from the Library of Congress catalog


Counter


Bibliography

Works Specifically Related to the Netherlanders in America. Andreae, G. "Leonard Charles van Noppen," Neerlandia, Apr. 1916. Andriessen, W. F. Californie met het oog op Nederlandsche landverhuizers. Amsterdam: 1892. ______"Een en ander over Landverhui- zing," published by the Nut van het Alge- meen, 1892. ______"Is Emigratie naar de Ver. Staten van Noord-Amerika nog langer aanbeve- lingswaardig?" De Economist, 1892. Arends, Fridrich. Het Mississippi-dal of het Westen der Vereenigde Staten van Noord- Amerika. Translated from the High Ger- man. Groningen: 1839. Asher, G. M. Bibliographic and historical essay on the Dutch books and pamphlets related to New Netherland. Amsterdam: 1868. Baird, Robert. Kerkelijke Geschiedenis. Kerkelijke Statistiek en Godsdienstig leven der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. First part of the German translation by Dr. R. Brandes. Translated into Dutch by A. W. v. d. Worm. Schoonhoven, 1846. Second part, directly translated into Dutch by E. B. Swalue from the revised American pub- lication and provided with an appendix. 1849. Beaudette-Neil, E. P. Thornton Township, Cook County, Illinois. Hammond, Ind.: 1921. Beeking, M. N. Emigratie naar de Vereenigde Staten en Kleine Boerderijen in Den Grooten Wintertuin. Hilversum: n.d. Beernink, G. De Geschiedschrijver en Rechts- geleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn Vader Brant van Slichtenhorst, Stichter van Albany, Hoofdstad van den Staat New-York. Arnhem; 1916. Beets, Henry. Abraham Lincoln, zijn tijd en leven. Grand Rapids: 1909. _______"Amerikaansche Bibliotheken en hunne Ned. werken," reprint from Tijd- schrift, Boek-en Bibliotheekwezen, No. 5, 1915. _______ De Chr. Geref. Kerk in N.-A. Grand Rapids: 1918. _______"De Gereformeerde Nederlanders in de Vereenigde Staten en in hoeverre zij hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren." As series of 3 articles in De Reformatie, June 9, 16, 23, 1922. _______"De Gereformeerde Nederlanders in Noord-Amerika. Idealen verwerkelijkt binnen tachtig jaren?" Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 1927. _______"Dutch Journalism in Michigan," Michigan History Magazine, VI (Sept. 1922), 435-41 (See also Melis Stoke). _______"Het Psalmgezang in de Calv. Kerken van Noord-Amerika," Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, Pt. X. _______ The Christian Reformed Church in North America. Grand Rapids: 1923. _______"The True Reformed Dutch Church. U.S.A." A series of articles in Religion and Culture, 1921. Behse, Karl Edward. De Stephanische Landver- huizing. Eene waarschuwende proef van geestelijk belang. (Dutch translator not named). Amsterdam: 1846. Berkof, L. The Church and Social Problems. Grand Rapids: 1913 Berkhout, J. Brief uit Noord-Amerika. Amster- dam: 1849. Beukma, K. Jz. Brieven van den Landbouwer K. Jz. Beukma, verhuisd naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Opnieuw uitgegeven ten behoeve van allen, die naar Noord-Amerika willen en getrouwe berigten verlangen omtrent het land en den toesland aldaar. Amsterdam: 1849. ______.Brieven van K. Jz. Beukma; Bevorens landbouwer op de boerderij Castor, in het kerspel Zuurdijk, Gemeente Leens, doch verhuisd naar de V. St. van N.-Am. in den jare 1835, aan deszelfs achtergelaten familie in de provincie Groningen. Groningen: 1835. Beyer, Moritz. Het boek der Landverhuizers, of Gids en Raadsman bij de verhuizing naar Noord-Amerika. Leipzig, 1846. Freely adapted from the 2nd edition in High German for the needs of the Dutch. Amsterdam: 1847. Bijlsma, R. "Rotterdams Amerika-vaart in de eerste helft der zeventiende eeuw," Bijdragen Voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, V, 5th pt. Blink, H. "De Landverhuizing uit Neder- land." Vragen van den Dag, 30 (1915). ______.Handboek voor de Kennis van Nederland en Kolonien. 'S-Gravenhage: 1922. Bloemendaal, E. J. G. Naar Amerika. Arnhem: 1911. Bogaerts, J. B. Gids voor toekomstige kolonisten in Louisiana. Uitgegeven door het Bureau van Kolonizatie in den Staat Louisiana. (A printed letter, July 24, 1911.) Bok, Edward. The Americanization of Edward Bok. The Autobiography of a Dutch Boy Fifty Years After. New York: 1920. (Also in the Dutch language.) ______.Dollars Only. New York and London: 926. Borgman, C. Bezoek in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in het jaar 1850. Groningen: 1854. Bouwman, H. Amerika. Schetsen en Herinne- ringen. Kampen: 1912. ______. De crisis der jeugd. Kampen: 1914. Brennan, George A. "Hollanders First to Make Roseland Home." The calumet Index (Chicago), Mar. 26, 1915 Broere, Bastiaan. Korte Beschrijving van het Leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland en in Amerika. (Compiled by H. De Vries). Amsterdam: n.d. [1887]. Brummelkamp, A. Stemmen uit Noor-Amerika met Begeleidend Woord van A. Brummelkamp. Amsterdam: 1847. _____.Brummelkamp, A., and Van Raalte, A. C. Bedienaren des Goddelijken Woords. Landverhuizing of waarom bevorderen wij de Volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar lava? Amsterdam: 1846 Brummelkamp, Jr., A. Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp. Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen. Kampen: 1910. Brusse, Mari Joseph. "Onder de Menschen. Canadeesche Brieven." Articles in the Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1924 and 1925. Bruyn, A. J. "Nederlandsche Energie in het Buitenland," Bragen van den Dag, 25 (1910). Casson, Herbert. "The Dutch in America." Munsey's Magazine, Nov. 1906. Catella Jessurun, Jacob Spinoza. Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636. 's-Gravenhage: 917. Catholic Colonization Society, U.S.A. System in Catholic Colonization. n.p., n.d. _____.Common Sense in Colonization. n.p., n.d. Centennial Discourses. A Series of Sermons Delivered in the Year 1876, by the Order of the General Synod of the Reformed (Dutch) Church in America. 2nd ed. New York: 1877. Chadwick, A. T. "In the Days of Early Paterson." A series of articles in The Paterson School News, Mar. 10, 24; Apr. 14, 28; May 12, 1921. Christian Reformed Church In America, Yearbooks, 1919, 1921, 1925, 1927. Grand Rapids. _____. Acta der Synode 1926 van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Gehouden van 9 Juni to 26 Juni, 1926 te Englewood, Chicago, Ill., U.S.A. Cohen, Stuart M. Zes Maanden in Amerika. 2 vols. Haarlem: 1875. Cole, Cyrenus. "A Bit of Holland in Ameri- ca," The Midland Monthly, 3, No. 2 (Feb. 1895). ______ A History of the People of Iowa. Cedar Rapids, Iowa: 1921. Colenbrander, H. T. "The Dutch Element in American History." Annual Report of the American Historical Association. 1909. pp. 191-201. Washington, D.C.: 1911. Copijn, A. Schets, van de Lotgevallen der Kolo- nisten, die aan de proeve van Europeesche Kolo- nisatie aan de Saramacea hebben deelgenomen. Paramaribo: May, 1885. Corwin, E. T. A Manual of the Reformed Church in America. (Corwin's Manual). 4th ed. New York: 1902; 5th ed. (more condensed), New York: 1922. Croockewit, A. E. "Amerikaansche Schets- en," De Gids, Apr. 1870. De Beij, B. and Zwemer, A. Stemmen uit de Hollandsch-Gereformeerde Kerk in de Ver. Staten van Amerika. Groningen: 1871. De Fremery, J. and De Fremery, W. C. B. Californie. (Abstracted from consular Annual Reports. Vol. I, 1869-1874. Leiden: 1876; Vol. II, 1876-1890. Den Haag: 1891.) De Hoop Scheffer, J. G. Kerkelijk in huiselijk leven der Doopsgezinden in Pennsyvania. Re- printed from Doopsgezinden Bijdragen, 1869. _____Vriendschapsbetrekkingen tusschen de Doopsgezinden hier te lande en die in Penn- sylvania. Reprinted from Doopsgezinden Bij- dragen, 1869. De Jong, A. S. "Observations on the Amer- icanization of our People in the West," Religion and Culture, July 1921. De Jonge, W. P. Eene Stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika. Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, ter nadere en onpartijdige onderzoeking aabevolen. Winters- wijk: n.d. (1882). De Laet, Joannes. Nieuwe Wereldt ofte Be- schrijvinghe van West-Indien, uit veelderhande Schriften ende Aen-teeckinghen van verscheyden Natien by een versamelt Door Joannes de Laet. Ende met Noodighe Kaerten ende Tafels voorsien, Tot Leyden. In de Druckerije van Isaack Elzevier, Anno 1625. De Landverhuizers in het Kanaal van Voorn in Mei 1847. Amsterdam: 1847. De Peyster, J. Watts. The Dutch at the North Pole and The Dutch in Maine. New York: 1857. De Salmagundist, "Een brief uit Pella, Oct. en Nov. 1854," De Gids, 1855. (See Potgieter). De Smit, C. Naar Amerika? Schetsen uit de Portefeuille, op reis naar en door de Nieuwe Wereld. Winterswijk: n.d. (1882). ______ Stemmen uit Amerika. Nijmegen: n.d. (1882). De toestand der Hollandsche Kolonisatie in den Staat Michigan, Noord-Amerika, in het begin van het jaar 1849, medegedeeld in drie brieven van de Wel Eerw. Heeren A. C. van Raalte, C. van der Meulen en S. Bolks, aan C. G. de Moen, Herder en leeraar der Chr. Afgescheiden Gemeente in den Ham. Benevens een Brief van G. Baay uit Alto. Wisconsin: 1849. De Veer, J. H. Eene Vruchtencultuur-onderneming in Californie. Den Haag: 1891. De Veer, Theo. "Hollandsche Journalistiek in Amerika," Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, Feb. 1909 ______"Hope College," Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, Mar. 1909. ______"Ons Hollanders in Michigan," Eigen Haard, 1907. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika en de Landverhuizing derwaarts. Tiel: 1846. De Volksvriend Jubileumnummer, Orange City, Sioux County, Iowa: Sept. 19, 1895. De Vries, David Pietersz. Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voy- agiens in de vier deelen des Wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia ende America gedaen. 's-Gravenhage: 1911. De Vries, J. W. "Een Hollandsche Kolo- nisatie in Wisconsin." A series of articles in the Katholieke Illustratie of Feb. and Mar. 1909. De Vries, T. Dutch History, Art and Literature. Lectures given in the University of Chicago. Grand Rapids: 1912. De Witt, Th. A Discourse Delivered in the North Reformed Dutch Church in the City of New York, Aug. 1856. New York: 1857. De Zee, Sjouke. "Brieven ut Amerika, oan frjeonen en bikenden," Slijucht en Rjucht, Aug. 20, 1921-Jan. 7, 1922. ______ "Reisbrieven fen Sjouke De Zee," It Heitelan, Aug. 13, 1921-Dec. 17, 1921. Den Tex, N. J. Amerikaansche Spoorwegen op de Amsterdamsche Beurs door N. J. den Tex. Amsterdam: 1873. ______ "Naar Amerika," De Gids, (1874), 4th pt., 417-57. Diekema, G. J. "Holland Emigration to Mi- chigan: Its Causes and Results," Michigan History Magazine, I (Oct. 1917), 78-108. Dosker, Henry E. Levensschets van Rev. A. C. v. Raalte. Nijkerk: 1893. Dosker, N. H. De Hollandsche Gereformeerde Kerk in Amerika. Nijmegen: 1888. Draayom, G. "Schetsen uit het Verleden. Herinneringen aan vroeger Dagen in Sioux County." A series of articles in De Volksriend of 1923 and 1924. Eekhof, A. Bastiaen Jansz. Krol. Krankenbezoeker, Kommies en Kommandeur van Nieuw-Nederland (1595-1645). 's-Gravenhage: 1910. ______ De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664). 2 vols. 's-Gravenhage: 1913. ______ De 'Memorie' van Isaack de Ra- siere voor Samuel Blommaert," Neder- landsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 15, Pt. 4 (1919). ______ Jonas Michaelius. Leyden: 1926. Een Amerikaan. De Vereeniging van Kerk en Staat in Nieuw-Engeland, beschouwd in der- zelver gevolgen voor de godsdienst in de V. St. door een Amerikaan. Published by H. P. Scholte. V.D.M. Amsterdam: 1841. Een Eigen Haard, voor ledereen langs de baan der Chicago, Milwaukee and St. Paul Railway en daarmede verbonden Spoorwegen in het Noord- westen, het Verre Westen en de Zuidelijke Deelen der Vereenigde Staten van Amerika. Mil- waukee: 1888. Een Fries. "Uit het verre Westen." A series of articles that appeared since 1921 in De Leeuwarder Courant. Een Gelderschman. De Hollanders in Iowa. Brieven uit Pella. Arnhem: 1858. Eerdmans, W. B. "Momentopnamen in Europa." A few articles in The Christian Journal, 1920. Emond, L. "De voormalige Missie der E. E. Kruisheeren in Wisconsin," Het Centrum, Mar. 20 and 27, 1915. Engelsman, John. Historische Schets van de Eerste Gereformeerde Kerk van Orange City, Iowa 1871-1921. Orange City, Iowa: 1921. Evans, P. D. The Holland Land Company. Buffalo: 1926. F. "Een Enkel Woord aan degenen die naar Noord-Amerika wenschen te verhuizen," De Vereeniging: Christelijke Stemmen. 1st pt., 1847. Fairchild, Helen Lincklaen. Francis Adrian van der Kemp 1751-1829. An Autobiography with a Historical Sketch. New York: 1903. Gedenkboek Van Het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan, 1898-Mei-1923. Geschiedenis en invloed van den Nederlandschen stam. Amster- dam-Sloterdijk: 1923. Gedenkboek van het Vijftigjarig Jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk. A.D. 1857- 1907. Grand Rapids: 1907. Geerling, F. G. Gids voor Emigranten naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Amster- dam: n.d. Gerstacker, F. Lotgevallen en Ontmoetingen van een Gezelschap Duitsche Landverhuizers naar en in Noord-Amerika. Adapted from the High German. Amsterdam: 1847. Gorter, D. S. De Christelijke Lijdzaamheid, aangeprezen bij het vertrek der ouddoopsgezinden van Balk, die om vrijheid van krijgsdienst naar Noord-Amerika verhuisden, Sneek: 1853. ______ Godsdienstige Lectuur voor Doopsge- zinden. Sneek: 1854. Gorter, R. A. and De Vries, C. W, compilers. "Gegevens omtrent den Kinderarbeid in Nederland volgens de Enquetes van 1841 en 1860," Economisch Historisch Jaarboek, 1922. Grand Rapids Public Library. The Forty-Ninth Annual Report. Apr. 1, 1919-Mar. 31, 1920. Grand Rapids: 1920. _______ Bulletin, Vol. 17, No. 1. Grand Rapids, Jan.-Feb. 1921. Greidanus, T. The Dutch in New Netherland and the United States. New York: 1909. Groenman, F. E. H. "Een reeks rapporten, als vice-consul in algemeenen dienst uitgebracht aan Ridder Van Rappard, Ned. gezant te Washington ter beant- woording van vragen gesteld door de Ned. Vereen. 'Landverhuizing," New York, Feb. 15, 1915. Unpublished. ______ lets over Landverhuizing naar de Ver- eenigde Staten van Amerika. Reprinted from Economische Verslagen, 9, No. 5, appendix of Handelsberichten, No. 427, May 20, 1915. H. "Het verblijf van Hr. M. Gelderland te New York, 21 Juni-3 Juli 1907," Eigen Haard, 1907. Haagsma, B. B. Frisia of Schets der Friesche Volkplanting in Noord-Amerika, benevens raadgevingen en wenken voor landverhuizers, zijnde een vervolg op het werkje getiteld "O. Bonnema en zijne Togtgenooten." Bolsward: n.d. [1855]. ______ Lotgevallen van den Heer O. H. Bon- nema en zijne Togtgenooten, op reis uit Friesland naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Harlingen: 1853. Halbertsma, J. H. "Rinse Posthumus," De Vrije Fries, 1862. Hansen, Hans (J. H. Hoekstra). Een bundel korte schetsen. Chicago: 1920. Hartogh Heys van Zouteveen, H. Californie's Hulpbronnen en Toekomst, met het oog op een landverhuizing van Naderlanders derwaarts. 's-Gravenhage: 1871. Hasselman, J. J. Eenige beschouwingen omtrent Kolonisatie. Amsterdam: 1857. Hemkes, G. K. Het Rechtsbestaan der Holl. Chr. Ger. Kerk in Amerika. Grand Rapids: n.d. [1893]. Hepkema, M. E. Eenige weken in Amerika. Re- printed from the Nieuwsblad van Friesland. n.d. Heuvel, H. W. "Achterhoeksche menschen in Amerika." Vragen van den Dag, 38, (Apr. and May 1923). Hewitt, G. Minnesota, zijn voordeelen voor land- verhuizers en kolonisten. 2nd ed. Heerenveen: 1868. Historical And Business Compendium Of Ottawa County. Vol. I. A Complete Historical, Statis- tical, Biographical and Geographical Compen- dium of Ottawa County's Public and Private In- terests and Institutions. Grand Haven, Mich.: 1892-1893. Historical Souvenir of the Celebration of the Sixtieth Anniversary of the Colonization of the Hollanders in Western Michigan, held in Zeeland, Michigan, August 21, 1907. Zeeland, Mich.: 1908. Hoeksema, H. Dominee Kouwenaar of Zedelijk Dualisme. Grand Rapids: 1919. Holland aan de Vereenigde Staten van Noord- Amerika ten opzigte van de voldoening van derzelver schulden, ten voorbeeld voorgesteld. Amsterdam: 1842. Holland-American Chamber of Commerce. Eighth Yearbook, 1920: Eleventh Yearbook, 1923. San Francisco. Holland Board Of Trade. Holland, the Gateway of Western Michigan for Chicago and the Great West. Holland, Mich.: 1914. Holland California Land Company, Orgaan der Holland California Land Company. Vol.I (1890). Holland Land Company. "Verzameling van stukken (gebundeld) betreffende landver- koopen in de Vereenigde Staten aan het eind der 18e eeuw." Located in the University Library at Amsterdam. Holland Society Of New York, Yearbooks, 1886-1889. ______ "Hollanders In De Vereenigde Staten." Pri- vate correspondence in the Nieuwe Rotter- damsche Courant, Apr. 15, 16, and 17, 1920, respectively in the Evening ed. C, Morning ed. C and B. Hollandsch Genootschap van New York Eerste jaarl. maaltijd. 8ste van Louwmaand 1886 in het hotel Brunswick. Published in the K. B. Hope College. Fiftieth Anniversary Catalog of Hope College, Holland, Mich.: 1916. Huizinga, A. Van C. P. "De V. St. en de Landverhuizing," Economische Statistische Berichten, May 28, 1919. ______ "Ned. Landverh. naar Amerika," Neerlandia, Oct. and Nov. 1918. ______ Some Interesting Points of History to be Considered in Dutch-American Relations. Pub- lication division. "Nieuw Nederland," Algemeen Nederlandsch Verbond. ______ "The Dutch in America," The Christian Journal, Jan. 17, 1920. Huizinga, G. F. What the Dutch Have Done in the West of the United States, Philadelphia: 1909. Hulst, Lammert J. Drie en Zestig Jaren Prediker. Kampen: 1913. Ilzermans, H. W. "Naar de Nieuwe Katho- lieke Kolonie te Butler in Minnesota." Butler: Aug. 31, 1910. ______ "Uit het Land der Yankees." A series of letters in Het Centrum, 1924. Iowa-Commissie. Iowa, Het Land der Emigran- ten. Pella: 1870. J. P. Naar Amerika! Indrukken van een Oog- getuige door J. P. Zutphen: 1882. Jameson, J. Franklin. Narratives of New Neth- erland. New York. 1909. Jansen, J. "Een verblijf in Amerika." Vragen van den Dag, 35 (Aug. 1920). Jonathan. Brieven uit en over de Ver. Staten van Noord-Amerika, door Dr. E. B. Swalue. Schoonhoven: 1853. Kalff, G. Een nieuwe Holland-Amerika Lijn. n.d. (also available in English.) Kalff, Jr., G. Frederik Van Eeden, Psychologie van den Tachtiger. Groningen and Den Haag: 1927. Keizer, G. "Uit de Buitenlandsche Kerken." A series of articles in De Reformatie, 1920 and 1921. Kelsey, Rayner Wickersham. Cazenove Journal 1794. Haverford, Pa.: 1922. Kempees, J. C. J. "De Nederlandsche Hypo- theekbanken in de Vereenigde Staten." A series of articles in De Economist, Oct. and Dec. 1919. King Van Rensselaer, Mrs. J. The Social Lad- der. London: 1925. Kloos, J. H. Minnesota (V. St. v. N.-Am.) in zijne hulpbronnen, vruchtbaarheid en ontwikkeling geschetst voor Landverhuizers en Kapitalisten. Amsterdam: 1867. Knuppe, J. Land en dollars in Minnesota en Dakota. Rotterdam: 1883. Koelewijn, K. Unpublished letter of Oct. 15, 1848. Kooyman, Frank I. "De Dageraad der Neder- landsche Zending." A series of articles in De Utah-Nederlander of 1921. Krijnen, B. G. Reisverhaal van den Wel Eerwaar- den Heer B. G. Krijnen. 's-Hertogenbosch: 1837. Kuiper, B. K. Ons Opmaken en Bouwen, Grand Rapids: 1918. Kuiper, H. J. "In Our Circles, from 1915- 1925." A series of articles in the Reformed Herald. 1925 and 1926. Kuiper, R. T. Eene Stem uit Amerika over Amerika. Groningen: 1881. Kuyper, A. Varia Americana. Amsterdam: n.d. "Landverhuizing Naar Noord-Amerika," Onze Tijd, II, (1849). Leedy, E. C. Ned. Belg. Colonien in de N. W. Staten van Noord-Amerika. Publisher, Great Northern Railway, Antwerpen. Leendertz, J. M. Doopsgezind Pioniersleven in Amerika. Amsterdam: n.d. Lens, L. C. Geldbelegging in Californie en de Queen-Wilhelmina Kolonie. Rotterdam: 1893. Leys, J. J. Nederlandsche Kolonisten in Canada. Rapport aan Zijne Exc. den Gouverneur van Suriname. n.p., n.d. Lindo, M. P. Wenken voor Landverhuizers. Re- print from De Volksbode, Vol. 8. Lucas, H. and Eppink, J. H. Nieuwe Hollandsche Nederzetting in Michigan gelegen in Missaukee en Osceola Counties. Holland, Mich.: 1882. M. A. The Story of Father Van den Broek, O.P., A Study of Holland and the Story of the Early Settlement of Wisconsin. Chicago: 1907. M. W. G. (?). De Landverhuizing naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Bergen op Zoom: 1853. Maurer, J. De Nederlandsche Boer tegenover de Landverhuizing. Een tweetal lezingen. Haarlem: ca. 1912. Memorials. Henry Elias Dosker D.D., L.L.D., L.H.D. Professor of Church History, Louisville Presbyterian Theological Seminary. Died De- cember 23, 1926. Meyere, J. L. F. Jubileum Album van de Ned. Vereen. Eendracht maakt Macht. 1864- 6 Maart-1914. New York: 1914. Moorrees, J. P. G. Landverhuizing uit een volkshuishoudkundig Oogpunt beschouwd. Eene voorlezing enz. Deventer: 1847. Morley, Frederick. Michigan en zijne Hulp- bronnen. Holland, Mich.: 1882. Mulder, Arnold. Bram of the Five Corners. Chicago: 1915. ______ The Dominie of Harlem. Chicago: 1913. ______ The Outbound Road. Boston and New York: 1919. ______ The Sand Doctor. Boston and New York: 1921. Muller Fz., S. De Reis van Jan Cornelisz May naar de IJszee en de Amerikaansche kust, 1611- 1612. 's-Gravenhage: 1909. Murphy, H. C. Jacob Steendam. Noch Vaster. A memoir of the first poet in New Nederland. The Hague: 1861. ______ Representation From New-Nether-Lands and Broad-Advice. New York: 1854. Myers, A. C. Narratives of Early Pennsylvania, West New Jersey and Delaware, 1630-1707. New York: 1912. N. A. S. M. Nederlandsch-Amerikaansche Gids en Tolk. Rotterdam: 1887. Naber, S. P. L'Honore. Henry Hudson's Reize onder Nederlandsche Vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dart- mouth in Engeland 1609, volgens het Journaal van Robert Juet. 's-Gravenhage: 1921. ______ Het Leven van een Vloothouder. Utrecht: 1925. Netherlands Ambassador at Washington. Emigratie naar de Vereenigde Staten. Rapport 16 August 1913. Netherlands Society of Philadelphia. Fifth and Sixth Annual Banquets. Jan. 23, 1896 and 1897. Nederlandsche Vereeniging "Landverhui- zing." Various early Reports and Commu- nications. Nieland, D. Yankee-Dutch. Humoristische Schetsen uit het Hollandsch-Amerikaansche Volksleven. Grand Rapids: 1919. Niermeyer, J. F. "Indrukken van Amerika." A series of articles in the Nieuws van den Dag, 1913. Nijgh, A. Q. and De Veer, J. H. Holland California Land Company. Rotterdam: 1889. Nollen, Jan. De Afscheiding. Een gedenkschrift. Orange City, Iowa: 1898. Noordewier, Jakob. Een Tachtig-Jarige, Grand Rapids: 1920. N.V. Ned.-Am. Fruitteelt Mij. "Virginia." De Hollandsche Fruitteeltplantages in Virginia (U.S.A.). Bussum: 1912. Obreen, J.A. Amerika, Land en Volk. Een gids voor hen, die tot landverhuizen genegen zijn. Amsterdam, Grand Rapids, and New York: 1872. Opwekking tot Landverhuizing, naar de Republiek der Ver. Staten van Noord-Amerika. Leiden: 1871. Ontboezeming bij gelegenheid der Nederlandsche landverhuizing naar Noord-Amerika. Amster- dam: 1847. Oosterheerdt, A. "Critisch-Psychologische Beschouwingen over het Leven van de Nederlanders in de V. St. v. N.-Amerika." Unpublished work. ______Opstellen mijner Jongelingsjaren. Hol- land, Mich.: 1905. Osinga, S. Dagboek mijner reize naar Noord- Amerika's Vereenigde Staten in den jare 1847 gedaan; gevolgd door eenige aanteekeningen des lands. Eerste stukje. Franeker: 1848. ______, and others. Tiental Brieven betrekkelijk de reis, aankomst en vestiging naar en in Noord-Amerika, van eenige Landverhuizers vertrokken uit de Grietenijen Het Bildt en Barradeel in Vriesland. Franeker: 1848. "Over de oorzaken van de Landverhuizing der Nederlanders naar de Vereenigde Staten." Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, 1866. Over Volksverhuizingen in het algemeen en over die naar Noord-Amerika in het bijzonder. Een ernstig woord aan alle vrienden des vaderlands, bijzonder in betrekking tot het geschrift van de Heeren Brummelkamp en van Raalte. "Overzicht van de Hedendaagsche Land- verhuizing." De Economist, 1869, Pt. 2. Pas, J. J. Benton County in den Staat Minnesota als een geschikte plaats voor eene Kolonie van Nederlandsche landbouwers. Amsterdam, 1868. Pella Semi-Centennial 1847-1897. Compiled and published by the Saturday Advertiser. Pella, Iowa: 1897. Pelz, E. Kompas voor Landverhuizers naar Algiers, De Kaapkolonie, Australien, De Zuid- en Mid- delamerikaansche Staten, De Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Canada. Adapted from the High German. Maassluis: n.d. [after 1872]. Penn, William. Een kort bericht (uyt het Engels overgeset) van de Provintie ofte Landschap Penn-Sylvania genaemt, leggende in Ameri- ca;...Tot Rotterdam. Gedrukt bij Pieter van Wynbrugge, Anno 1681. ______ Missive van William Penn, Eygenaar en Gouverneur van Pennsylvania, in America... 2nd ed. Jacob Claus, Boekverkooper in de Prince-straat. Amsterdam: 1684. Pennypacker, S. W. "Abraham and Dirck Op den Graeff," The Penn Monthly, Sept. 1875. Reprinted in Historical and Biographical Sketches, 1883. ______ Historical and Biographical Sketches. Philadelphia: 1883. ______ The Settlement of Germantown and the Causes Which Led to It. Reprinted from Pennsylvania Magazine, (Philadelphia), 1880. Pierce, C. H. New Harlem Past and Present. New York: 1903. Pieters, A. J. A Dutch Settlement in Michigan. Grand Rapids: 1923. Plasberg, C. L. Californie. Beschrijving van dat Land. Arnhem: 1849. Polk and Co., R. L. Polk's Holland City Di- rectory. Detroit: 1921. Posthumus, N. W. "Gegevens over de Handelsrelaties van Nederland met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in de eerst jaren na het Herstel," Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. I. 's-Gravenhage: 1916. Potgieter, E. J. "Landverhuizing naar de Vereenigde Staten. (Een brief uit Pella)." De Gids, 1855. Pruyn Rice, H. L. Harmanus Bleecker an Albany Dutchman 1779-1849. Albany: 1924. Putnam, Ruth. "The Dutch Element in the United States," Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 1910. Quick, H. Vandemarks's Folly. A novel. New York: 1922. R., (?) Amerikaansche Levenservaring. Schetsen en Lotgevallen uit het leven van een Hollandsche emigrant met eene Gids voor den Landverhuizer naar Amerika. Amsterdam: 1892. Rederus, S. F. "The Dutch Settlements of Sheboygan County." Wisconsin Magazine of History, I (Mar. 1918), 256-265. Reformed Church, The Board of Publication and Bible School. Work of the. The Acts and Proceedings of the one hundred and nineteenth regular session of the General Synod of the Reformed Church in America. New York: 1925. [Roseland] "The Growth of Roseland." A series of small articles in one of the local papers at Chicago, Ill., in July and Aug. 1922. Sabel, Paul. "Het echec der Van Sweringens," De (Groene) Amsterdammer, Mar. 13, 1926. Sandberg, J. C. C. "Behoud en Vermeerde- ring van Arbeidskrachten," Economische Statistische Berichten, July 31, 1918. ______ Landverhuizing," Vragen van den Dag, 36 (Feb. 1921). ______ Onaangename Toestanden in de Vereenigde Staten van Amerika. Vestiging van Ned. gezinnen in den Staat Iowa." De Amsterdammer, Oct. 9, 1920. ______ "Prae-advies voor de Nationale Vereenigde tegen de Werkloosheid," Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloos- heids-Raad. Ser. 4, 1922. Scholte, H. P. Eene Stem uit Pella. Amster- dam: 1848. _______ Tweede Stem uit Pella. 's-Hertogen- bosch: 1848. Semi-Centennial Volume. Theological School and Calvin College, 1876-1926. Grand Rapids: 1926. Seventy-Fifth Anniversary Exercises, Celebrating the Admission of the Western Churches into the Reformed Church. Holland, Mich.: Oct. 13, 1925. Sipma, Sjoerd Aukes. Belangrijke Berigten uit Pella, in de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, of Tweede Brief van Sjoerd Aukes Sipma: van daar geschreven aan de ingezetenen van Bornwerd, waarin hij vele bijzonderheden, betreffende de Hollandsche Vereeniging in den Staat Iowa, de levenswijze en de gewoonten der Amerikanen, benevens vele nuttige wenken voor hen, die naar de Vereenigde met eenige verhuizen, voorkomen. Voorzien met eenige aanmerkingen door N. N. Dockum: 1849. ______ Brief van Sjoerd Aukes Sipma aan de Ingezetenen van Bornwerd in Westdon- geradeel, uit wier midden hij in het voorjaar van 1847 als landverhuizer is vertrokken naar Pella, in de V. St. van N.-Am., voorzien met ophelderende aanmerkingen door N. N. Dockum: 1848. St. Nicholas Society of the City of New York. An Account of the Banquet Given by the St. Nicholas Society of the City of New York on the Occasion of the Visit of the Netherlands Frigate "Prins van Oranje" at New York, May 1852. ______ Record of the Dinner given in Honor of the officers of H. N. M. Frigate "van Speijk," 8 May 1893. Stadnitski, Pieter. Voorafgaand Bericht Pieter Stadnitski wegens eene Negotiatie op landed in Amerika. Amsterdam: 1792. Standard Historical Atlas of Sioux County, Iowa. (Issued as second part of The Illustrated Historical Atlas of Sioux County, Iowa). Chicago: 1908. Stoke, Jr., Melis (H. Beets). "Amerikaansche Brieven," Neerlandia. Orgaan van het A.N.V. 1915. Strong, J. Ons Land: Deszelfs mogelijke toekomst en tegenwoordige crisis. (Translated by Rev. J. H. Karsten.) Grand Rapids: 1889. Stuart, W. "Americanization in N.W. Iowa," Religion and Culture, Sept. 1921. Te Winkel, J. "Het Nederlandsch in Noord- Amerika en Zuid-Amerika," Vragen van den Dag, 11, 1896. Teenstra, M. D. Mentor; de getrouwe Leidsman en Raadgever voor Landverhuizers, die naar Noord-Amerika willen vertrekken. Groningen: 1855. Thomson, E. H. Gids voor Landverhuizers naar den Staat Michigan in Noord-Amerika. Trans- lated according to the official edition. Amsterdam: 1850. Tiemersma, Kl. J. Drie Jaren in Amerika. Persoonlijke ervaringen in schrift gebracht door Kl. J. Tiemersma te Ee (Oost-Dongeradeel). Leeuwarden: 1894. Tillema, T. "Korte Levensbeschrijving," De Volksvriend, June 9, 1921. Ton, Corn. John. 60th Anniversary of the Dutch Settlement at Roseland, Chicago. July 5th 1909. Tutein Nolthenius, R. P. J. Nieuwe Wereld. Indrukken en aanteekeningen tijdens eene reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2nd ed. Haarlem: 1902. ______ "Westersch en Oostersch Neder- land," De Gids, 1909. Tuuk, E. J. "Some Ideals of Dr. A. C. van Raalte." A series of articles in Religion and Culture. 1924. Van Aken, Neil. Broad Acre Farms in North Carolina, U.S.A. Terra Ceia, N.C.: 1926. Van Andel, H. J. G. "Wij en de Wereld." A series of articles in The Christian Journal. ______ "Social and Civic Activity." Religion and Culture. Jan. 1922. Van Bergeijk, L. "Een Geschiedenis van de eerste jaren in Pella. Een Geschiedenis van vijf en twintig Jaren van den Wel Eerwaarde Leeraar H. P. Scholte. Bediener des Goddelijken Woords, opgesteld door Een Broeder van zijn Eerwaarde 'in Geloof Hoop en Liefde in onzen Heer en Hijland Jesus Christus Onzen Godt en Zaligmaker.' Die het leven en de onverdervelijkheid heeft aan het Ligt gebracht, Geboekt met zijn Goed en kwaad door L. van Bergeijk, Pella 22 July, 1855." (A copy of this unpublished man- unscript is in my possession.) Van Boven, J. De Eerste Hollandsche Nederzetting in Colorado. Utrecht: 1893. Van Coenen Torchiana, H. A. Holland, The Birthplace of American Political, Civic and Religious Liberty. An Historical Essay. San Francisco: 1915. ______ Uit Californie." Letter appearing in Hou en Trouw, Oct. 1904. Van Daalen, H. B. Californie." Beschrijving van Land en Volk. Reprint from Onze Tijd. 1873. Van den Bosch, J. G. "Johannes Groen," Religion and Culture. April 1924. Van den Bussche, K. J. Het Nederlandsch in Amerika, Noord en Zuid 1881. Van den Elsen, G. Twintig Brieven uit Amerika. Helmond: n.d. [1907]. Van der Meulen, Jacob. Ter nagedachtenis van Rev. Cornelius van der Meulen. Grand Rapids: 1876. Van der Meulen, T. G. "Van Bergum naar Amerika." A series of articles in the Weekblad voor het Kanton Bergum. (From July 2, 1881 to 1883). Van der Straten Ponthoz, Baron A. Onderzoek naar den toestand der Landverhuizers, in de Ver. Staten van Noord-Amerika. Utrecht, 1847. Van der Veen, Engbertus. Life History and Reminiscences, Holland, Mich.: 1917. Van der Zee, Jacob. The Hollanders of Iowa. Iowa City: 1912. Van Diggelen, B. P. G. Nederlandsche Belangen in betrekking tot Landverhuizing en Kolonisatie. Kampen; 1857. Van Driele, Francis. In Memoriam. Grand Rapids; [1900]. Van Eeden, Frederik. Van Eeden Kolonie in N. Carolina, U.S.A. Amsterdam: 1912. Van Eijk, H. "Dagboek mijner lotgevallen en ontmoetingen beginnende met de reis naar de Vereenigde Staten van Noord- Amerika" (1847). Unpublished. Van Eyck, William O. Landmarks of the Re- formed Fathers, Grand Rapids: 1922. ______ "The Story of the Propellor Phoe- nix," Wisconsin Magazine of History, 7 (Mar. 1924), 281-300. Van Ginneken, J. Handboek der Nederlandsche Taal. I. Nijmegen: 1913. ______ and Endepols, J. De Regenboogkleuren van Nederlands Taal. III. Nijmegen: 1917. Van Heertum, J. A. "Roman Catholics in the United States." De Heidenwereld, (Holland, Mich.), Dec. 1923. Van Hinte, J. "De naam van Koning Willem I misbruikt. Een episode uit de Landver- huizersvervoer-misere," Tijdschrift van Ge- schiedenis, Land- en Volkenkunde, 33 (1918), 183-88. ______ "Ellis Island," De Amsterdammer, April 22, 1922. ______ Les colonies neerlandaises aux Etats-Unis," Revue anthropologique, Apr.- June 1925. ______ "Nederlandsche Nederzettingen in de Ver. Staten van Noord-Amerika," Neerlandia, Mar. and Apr. 1923. ______ "Werkloosheid en Emigratie," Tijd- schrift voor Economische Geographie. Dec. 1922. Van Loben Sels, P. J. "Uit Californie," correspondence in Hou en Trouw. Jan. 1905. Van Motz, A. J. G. W. Colorado uit een geo- graphisch en huishoudkundig oogpunt be- schouwd. Deventer: 1874. Van Norden. The World Mirror. "Special Holland Number." Oct. 1909. Van Outeren, T. J. and others. Een laatste woord inzake de Holland Californa Land Company en Raadgevingen aan hen die aan emigratie naar Californie denken. Arnhem: 1891. Van Peyma, W. Brieven van W. Van Peyma aan W. Eekhoff te Leeuwarden. (An unpublished packet of letters in the Provinciale Archief at Leeuwarden). Van Raalte, A. C. Holland in Amerika of de Hollandsche Kolonisatie in den Staat Michigan, medegedeeld door A. Brummelkamp. Arnhem: 1847. Van Rees, O. Geschiedenis der Nederlandsche Volkplantingen in Noord-Amerika, beschouwd uit het Oogpunt der Koloniale Politiek. Tiel: 1855. Van Rees, Rich. P. A. Japan-Holland voor vijftig jaar. Amsterdam, n.d. [1914]. Van Schelven, G. "Historical Sketch of Holland City and Colony. 1876." De Grondwet, June 1, 1915. ______ "Historical Sketch of the Post Office and Postal Service, at Holland, Michigan." The Holland Daily Sentinel. Dec. 12, 1914. ______ "Historische Schetsen uit het Koloniale Leven. Onder Redactie van G. van Schelven." A collection of letters, reminiscences, addresses, etc. In De Grondwet, beginning Dec. 20, 1910. ______ "Michigan and the Holland Immi- gration of 1847," Michigan History Magazine, 1 (Oct. 1917), 72-96. ______ "Wat bracht U hier?" A series of articles in De Grondwet, beginning March 24, 1908. Van Schevichaven, S. R. J. De Noord-Ameri- kaansche Staat Minnesota. Amsterdam: 1872. Van Stigt, K. Geschiedenis van Pella, Iowa en Omgeving. 3 vols. Pella: 1897. ______ Nekrologie. Sedert het jaar 1870. tot en met inbegrip van 1899 verzameld en gerang- schikt door K. Van Stigt. Pella, Iowa: 1900. Van 't Lindenhout, J. Eenige Gedachten over Amerikaansche Toestanden. Enkele Raadge- vingen aan Landverhuizers. Nijmegen: n.d. ______ Zes weken tusschen de wielen of De Hollanders in Amerika. Nijmegen: n.d. [1886]. Van Wijk, G. O. Brieven uit Amerika. Amster- dam, 1895. Reprinted from the Neder- landsche Financier, Dagelijksche Beurscourant. Jan. 15, 18, 24, 28, 31; Feb. 1, 1895. Van Winter, P. J. Het Aandeel van den Amster- damschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Vol. I. 's-Graven- hage: 1927. Vaughan, C. C. Michigan Offical Directory and Legislative Manual, 1917 and 1918. Veenstra, S. L. "Emigratie en de Neder- landsche Vereeniging 'Landverhuizing." Reprinted from Vragen van den Dag. 29 (Dec. 31, 1914). Versteeg, D. De Pelgrim-Vaders van het Westen. Grand Rapids: 1886. Versteeg, J. "Een oude geschiedenis nog eens oververteld," Pella's Weekblad, Oct. 6, 1922. Verzameling Verslagen en Berichten. A collection of reports of our various consuls in America during the years 1890-1905. Verzint Eer Gij Begint! Een hartelijk Woord aan mijne Landgenooten, over de, in ons Vaderland heerschende ziekte, genaamd: Landverhuizing. 's-Hertogenbosch; 1846. Vulpius, F. Zevenjarige Ondervinding in Noord- Amerika. Wenken en waarschuwingen voor Landverhuizers. Met een voorwoord van H. Putt- mann. Translated from the High German. Utrecht: 1847. Weekblad voor het Kanton Bergum. Volume years 1881-1884. Westerdijk, J. Bs. "Prae-advies van J. Bs. Westerdijk voor de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid. ('In welke mate is de emigratie [tijdelijke en die met het doel zich blijvend buiten onze grenzen te vestigen] tijdens en na den oorlog, ver- geleken met de jaren van voor den oorlog, van invloed geweest op de tegen- woordige werkloosheid hier te lande en dienen er ook maatregelen getroffen te worden om de emigratie te bevorderen ten einde de werkloosheid te ver- minderen en zoo ja, welke?')" Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad. 5 (1922), Ser. 4. Wieder, F. C. De Stichting van New York in Juli 1625. 's-Gravenhage, 1925. ______ "Onderzoek naar de oudste kaarten van de omgeving van New York." Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijks- kunding Genootschap, 1918. Wormser, J. A. Een Schat in aarden Vaten, I. Het Leven van Albertus Christiaan van Raalte. Nijverdal, 1915. II. Het Leven van Hendrik Peter Scholte. Nijverdal: 1915. ______De Vurige Oven. Kampen: 1911. Wumkes, G. A. "Tjibbe Geerts van der Meulen," Nieuw Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. ______ "Worp van Peyma en zijn Vrien- den," De Vrije Fries, 22 (1914). Wyckoff, Isaac N. Report of a Visit to the Holland Colonies in Michigan and Wisconsin, made by order of the Great Synod, and under direction of the Domestic Missionary Society of the Reformed Dutch Church in May and June, 1849. General Works. Abbot, Edith. Immigration, Select Documents and Case Records. Chicago: 1924. Barents, M. De Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam 1845, 15 April 1920. Amster- dam: 1920. Baron, Hans. Calvins Staatsanschauung und das Konfessionelle Zeitalter. Munich and Berlin: 1924. Baxter, Albert. History of Grand Rapids and Its Industries. 2 vols. Chicago: 1906. Bazin, Leon. "La Marine marchande et l'Emi- gration." Revue de la Marine marchande et des peches maritimes. Jan. 1918. Bercovici, Konrad. Around the World in New York. London: 1924. ______ On New Shores. New York and Lon- don: 1925. Beucker Andreae, J. H. "Rapport, ingediend voor het 5e Landhuishoudkundig Congres te Leyden. 12 en 13 Juny, 1850." Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, 1851. Blackmore, W. Colorado: its Resources, Parks and Prospects as a New Field for Emigration, with an Account of the Trenchara and Costilla Estates in the San Luis Park. London: 1869. Blaupot Ten Cate, S. Geschiedenis der Doopsge- zinden in Friesland. Leeuwarden: 1839. ______ Geschiedenis der Doopsgezinden in Hol- land, Zeeland, Utrecht, en Gelderland. 2 vols. in 1. Amsterdam: 1847. Blink, H. Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Nederland. 2 vols. Gro- ningen: 1904. ______ "Immigratie in Amerika en Emigra- tie uit Europa," Vragen van den Dag, 1910. ______ "Schetsen over de Economische Geografie der Vereen. Staten van Noord- Amerika," Tijdschrift voor Economische Geo- graphie, 1915. Blok, P. J. Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, 4 vols. Leiden: 1914-1915. Boas, Franz. Kultur und Rasse. Berlin and Leipzig: 1922. Boissevain, Charles. Van 't Noorden naar 't Zuiden. Schetsen en Indrukken van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2 vols. Haarlem: 1882. Bonger, W. A. Geloof en Misdaad. Leiden: 913. Bonwetsch, G. Geschichte der deutschen Kolonien an der Wolga. Stuttgart: 1919. Bowman, I. Forest Physiography. New York: 1912. Brugmans, H. Het Nieuwe Amsterdam, van 1795 tot den tegenwoordigen Tijd. Amsterdam: 1925. Brugmans, I. J. De Arbeidende Klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870. 's-Gravenhage: 1925. Brunhes, Jean, and Vallaux, Camille. La Geographie de l'histoire. Paris: 1921. Buddingh, D. De Kerk, School en Wetenschap in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Utrecht: 1853. Butler, N. M. Die Amerikaner. Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig: 1910. California State Commission of Immigration and Housing Report on Fresno's Immigration Problem. 1918. Caminetti, A. Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor. Fiscal Year ended June 30. Wash- ington, 1920. Carlyle, Thomas. Zes lezingen over Helden, Heldenvereering en Heldengeest in de Ge- schiedenis. 3rd ed. Wereld Bibliotheek, Amsterdam: n.d. Carver, Thomas N. The Present Economic Revolution in the United States. London: 1926. Chamberlin, Thomas C. and Salisbury, Rol- lin D. College Textbook of Geology. III. 2nd ed. New York: 1909. Chase, L. A. Rural Michigan. New York: 1922. Chateaubriand, Francois Rene Auuste, Vicomte de. Atala, Rene, Les Abencerages suivis du Voyage en Amerique. Paris: n.d. _____ Voyages en Amerique, en France et en Italie. Paris: 1925. Chinard, G. Les Refugies Huguenots en Amerique. Paris: 1925. Colenbrander, H. T. Koloniale Geschiedenis. I. 's-Gravenhage: 1925. Cronau, R. Drei Jahrhunderte deutschen Lebens in Amerika. 2nd., revised ed. Berlin: 1924. Dauzat, A. La geographie linguistique. Paris: 1922. Day, Clive. A History of Commerce in the United States. New York: 1917. De Boer, M. G. De Holland Amerika Lijn, 1873-1923. Rotterdam: 1923. ______ Geschiedenis der Amsterdamsche Stoom- vaart. I. Amsterdam: 1923. De Bosch Kemper, Jeronimo. H. Geschied- kundig Onderzoek naar de armoede in Ons Vaderland. 2nd ed. Haarlem: 1860. "De Goudmijnen Van Californie," Onze Tijd, II, 1849. De Martonne, Emm. Traite de Geographie Physique. 2nd ed. Paris: 1913. De Smet, Pater P. J. Missien van den Oregon en Reizen naar de Rotsbergen. Gent: 1849. De Toekomst Der Maatschappij. Negen voordrach- ten. Amsterdam: 1907. De Vries, Hugo. "Land en volk van Californie. Reisindrukken." Reprinted from De Aarde en haar Volken, Haarlem: n.d. De Vries, N. A. De Nieuwe Wereld, Amerika, 1923. Groningen and Den Haag: 1924. Deckert, E. Die Lander Nordamerikas in ihrer wirtschaftsgeographischen Ausrustung. Frankfurt am Main: 1916. ______ Nordamerika. 3rd rev. ed. Leipzig and Vienna: 1913. Dent, C. S. "Northwestward Ho!" World Traveler, March 1924. Diederichs, J. F. "Letters and Diary of John Fr. Diedrichs," Wisconsin Magazine of His- tory, 7 (March 1924), 350-368. D'Oliveira Jr., E. De Mannen van '80 aan het Woord. 2nd ed. Amsterdam: n.d. Dozy, R. P. A. "Lectuur over Noord-Ameri- ka," De Gids. May 1871. Duval, M. Jules. Histoire de l'Emigration europeenne, asiatique et africaine au XIXe siecle. Paris: 1862. Eene Halve Eeuw 1848-1898, Nederland. His- torisch Gedenkboek published by the Nieuws van den Dag. 2 vols Amsterdam: 1898. Eisse, C. C. Fruchte deutscher Arbeit. Leipzig: 1910. Fairbridge, Dorothea. Historic Houses of South Africa. London: 1922. Faust, A. B. Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten in seiner Bedeutung fur die amerika- nische Kultur. Leipzig: 1912. ______ Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten in seiner geschichtlichen Enwickelung. Leipzig: 1912. Feiler, A. Amerika-Europa. Erfahrungen einer Reise. Frankfurt am Main: 1926. Fischer, E. Rasse und Rassenentstehung beim Menschen, Berlin: 1927. Friederici, Georg. Das puritanische Neu-England. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der nordamerikanischen Union. Halle am Saale: 1924. Gallee. J. H. Het Boerenhuis in Nederland en zijn Bewoners. Utrecht: 1908. Gargas, S. Moderne Emigratie. Voordrachten gehouden aan de Ned. Handelshoogeschool te Rotterdam. Reprinted in De Economist, 1915. Garland, Hamlin. A Son of the Middle Border. London: 1917. Gedenkboek, ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916. Amsterdam: 1916. Gerritsen, C. V. and Jacobs, Aletta H. Brieven uit en over Amerika. Amsterdam: 1906. Gevers Deynoot, W. F. Aanteekeningen op eene reis door de Ver. Staten van Noord-Amerika en Canada in 1859. 's-Gravenhage: 1860. Gevers van Endegeest, Jhr. Over de Droog- making van het Haarlemmermeer. III. Amster- dam: 1861. Gibbons, Ph. E. Pennsylvania Dutch and Other Essays. Philadelphia: 1882. Goldberger, L. M. Das Land der unbegrenzten Moglichkeiten. Berlin and Leipzig: 1911. Gonnard, R. L'emigration europeenne au Xixe siecle. Paris: 1906. Goslinga, A. Koning Willem I als verlicht Despoot. Baarn: 1918. Greve, H. E. "Hollandsche Spotprenten in de 19e Eeuw." Elsevier's Geillustreerd Maand- Schrift, 1909. Groen van Prinsterer, Guillaume. Brieven van J. A. Wormser. I. Amsterdam: 1874. Gruening, Ernest. These United States. A Symposium. 2 Series. New York: 1923- 1924. Gunning J. Hzn., J. H. Leven en Arbeid van H. J. Budding. Rhenen: 1909. Handboek voor de Kennis van Nederland en Kolonien. 's-Gravenhage: 1922. Hapke, Rudolf. Der deutsche Kaufman in den Niederlanden. (In the series "Pfingsblatter des Hansischen Geschichtvereins"). Leip- zig: 1912. Hassert, Kurt. Allgemeine Verkehrsgeographie. Berlin and Leipzig: 1913. ______ Australien und Neuseeland geographisch und wirtschaftlich. Gotha-Stuttgart: 1924. Die Stadte geographisch betrachtet. Leipzig: 1907. ______ Die Vereinigten Staaten von Amerika als politische und wirtschaftliche Weltmacht geographisch betrachtet. Tubingen: 1922. Haworth, P. L. The United States in our own Times, 1865-1920. London: 1920. Heere, W. R. Frederic Le Play en zijne Vol- gelingen. De Methode der Monographieen. Groningen: 1926. Hildebrand, (Nicolaas Beets). Camera Obscura, 23rd ed. Haarlem: 1904. Hotzsch, Otto. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bielefeld and Leipzig: 1904. Hugenholtz, Jr., P. H. Licht en Schaduw. In- drukken van het godsdienstig leven in Amerika. Amsterdam: n.d. Huizinga, J. Amerika levend en denkend. Haar- lem: 1926. ______ Mensch en Menigte in Amerika. Haar- lem; 1918. Immigration Bureau, Kansas City, Mo. West Louisiana, East Texas, and the Gulf Coast. Kansas City, Mo.: n.d. James, George Wharton. In and Out of the Old Missions of California. Boston: 1922. Jansen, M. H. Een Brug over den Oceaan. Stoom- vaart op Amerika. Delft: 1869. ______ Stoomvaart op Amerika. Goedkooper brood en Meer werk. Delft: 1869. Jellinghaus, G. M. W. De Staat tegenover de Landverhuizing. Den Haag: 1894. Jenks, Jeremiah W. and Lauck, W. Jett. The Immigration Problem. 4th ed. New York and London: 1917. Kallen, Horace M. Culture and Democracy in the United States. Studies in the Group Psy- chology of the American Peoples. New York: 1924. Kalm, Peter: Reis door Noord Amerika. 2 vols. Utrecht: 1872. Kansas City Southern Railroad. "Ozark Outings," Kansas City, Mo.: n.d. Kjellen, R. Schweden. Eine Politische Mono- graphie. Munich and Berlin: 1917. Kloeke, G. G. Reflexen van Hollandsche Expansie in de huidige Nederlandsche Dialecten. Am- sterdam: 1926. Knappert, L. Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk gedurende de 18e en 19e Eeuw. Amsterdam: 1912. ______ Verloving en Huwelijk in vroeger Dagen. Amsterdam: 1914. Koenen, S. Inleiding tot de Landhuishoudkunde. Haarlem: 1924. Koppen, Wladimir Peter. Klimakunde. Leipzig: 1906. Lamprecht, K. G. Americana. Freiburg im Breisgau: 1906. Landbouw, Directie van den. De Nederlandsche Landbouw in het tijdvak, 1813-1913. 's-Gra- venhage: n.d. [1913]. Lapsley, Gaillard. The America of Today. Cambridge: 1919. Lauvriere, Emile. La Tragedie d'un Peuple. Historie du Peuple acadien de ses origines a nos jours. 2 vols. Paris: 1924. Levenbach, M. G. Arbeid in Amerika. De sociale beweging in de Vereenigde Staten. Amsterdam: 1926. Leviticus, T. Encyclopaedie der Diamantnijverheid. Haarlem: 1908. Lippincott, I. Economic Development of the United States. New York: 1924. Lotsy, J. P. Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922. 's-Gravenhage: 1923. Martin, C. E. and George, W. H. American Government and Citizenship. New York: 1927. Mayo Smith, R. Emigration and Immigration. A Study in Social Science. New York: 1912. McDougall, W. An Introduction to Social Psy- chology. London: 1908. ______ The American Nation: Its Problems and Psychology. London: 1925. ______ The Group Mind. 2nd ed. Cambridge: 1927. Mencken, H. L. Americana 1925. London: 1925. ______ The American Language, 3rd. ed. New York: 1926. Michigan, The Land Of Plenty. Publication of the Public Domain Commission and the Immigration Commission. 1914. Moerman, H. J. "Oostfriesland," Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 1921. Mohr, E. C. Jul. De Grond van Java en Sumatra. Amsterdam: 1922. Morison, S. E. The Oxford History of the United States, 1783-1917. 2 vols. London: 1927. Muller, H. P. N. In het Verre Westen. Reprint from De Tijdspiegel, May 1, 1905. Myers, G. Geschichte der grossen amerikanischen Vermogen. Translated from the English. 2 vols. Berlin: 1923. Nicholson, Meredith. The Valley of Democracy. New York: 1919. Officieel Gedenkboek, onder Redactie van Prof. Dr. H. Brugmans. Published in behalf of the Homage Commission, 1923 at Amster- dam. Amsterdam: 1923. Oppenheim, A. Vijf weken in Amerika. Rotter- dam: 1905. Parels, J. J. "Een en ander omtrent de Rijstcultuur in de Ver. Staten van Noord- Amerika," Cultura, 31 (June 1909). Penck, A. U. S. Amerika. Gedanken und Erinnerun- gen eines Austauschprofessors. Stuttgart: 1917. Pollard, A. F. Factors in American History. Cambridge: 1925. Port Arthur Board of Trade. Port Arthur Texas, Pan-American Gateway. Port Arthur: 1916. Posthumus, N. W. "Nota over den toestand van de Amsterdamsche handelshuizen in het jaar 1854," Economisch Historisch Jaar- boek, 1921. Prinsen J. L.zn., J. Handboek tot de Nederland- sche letterkundige Geschiedenis. 's-Gravenhage: 1916. Quack, H. P. G. De Socialisten. Personen en Stelsels. 6 vols. Amsterdam: 1911-1912. _____ "De Zwijndrechtsche Broeder- schap," De Gids, Aug. 1892. Ramaer, J. C. "Middelpunten der bewoning in Nederland voorheen en thans," Tijd- schrift van het Koninklijk Nederlandsch Aard- rijkskundig Genootschap, 1921. Ratzel, Fr. Politische Geographie, 3rd ed. Mu- nich and Berlin: 1903. Reyne, K. De Uittocht der Plattelandsbevolking. Studies in Volkskracht. Haarlem: 1904. Rijkens, R. H. Licht en Schaduwbeelden uit het Amerikaansche Leven. Den Haag: 1907. Robinson, Mary F. "Rix Robinson, Fur Trader," Michigan History Magazine, VI (No. 2-3, 1922), 177-87. Roland Holst, Henriette (Van der Schalk). Opwaartsche Wegen. Rotterdam: 1914. Roscher, Wilhelm G. F. "Onderzoekingen omtrent het Koloniewezen," Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, VI, 1851. Ross, E. A. Changing America. Studies in Con- temporary Society. London, 1912. ______ The Foundations of Sociology. 5th ed. New York: 1919. ______ What is America? New York, 1919. Rossing, J. H. Verdwijnend Oud-Amsterdam. Amsterdam: 1916. Roz, Firmin. L'energie americaine. Evolution des Etats-Unis. Paris: 1920. Rullmann, J. C. De Afscheiding. Amsterdam: 1916. Russell Smith, J. Industrial and Commercial Geography. New York: 1913. ______ North America. London: 1925. Saks, J. Socialistische Opstellen. 2nd vol. Rot- terdam: 1923. Schimmelpenninck, Graaf G. Rutger Jan Schimmelpenninck en eenige Gebeurtenissen van zijnen Tijd. 's-Gravenhage: 1845. Schmuulling, E. Ellis-eiland. Reprinted in Koloniaal Tijdschrift, 7, No. 3. Schnucker, George. Die Ostfriesen in Amerika. Cleveland: 1917. Schonemann, F. Die Kunst der Massenbeeinflus- sung in den Vereinigten Staaten van Amerika. Stuttgart, Berlin and Leipzig: 1926. Schrijnen, J. De Isoglossen van Ramisch in Nederland. Bussum: 1920. ______ Nederlandsche Volkskunde. 2 vols. Zutphen: n.d. Schuiling, Roelof. Nederland, handboek der aardrijkskunde. Zwolle; 1915. Schurtz, H. Volkerkunde, Leipzig and Vienna: 1903. Semple, Ellen. American History and its Geograph- ic Conditions. Boston and New York: 1903. ______ Influences of Geographic Environment. New York and London: 1911. Siegfried, A. Les Etats-Unis d'Aujourd'hui. Paris: 1927. Smeaton Chase, J. California Coast Trails. Bos- ton and New York: 1913. Smith, C. Henry. The Mennonites of America. Goshen, Ind.: 1909. Smithanders, Ernst. Land und Leute in Nord- amerika. Berlin-Schoneberg: 1926. Snethlage, J. L. De Schoolopvoeding in Amerika en het Vraagstuk der Kennis. Amsterdam: n.d. Stearns, Harald E. Civilization in the United States. An Enquiry by Thirty Americans. London: 1922. Steiner, Edw. A. The Confession of a Hyphenated American. New York, Chicago, etc.: 1916. Steinmetz, S. R. De Nationaliteiten in Europa. Amsterdam: 1920. ______ "De Toekomst van ons Ras," De Gids, 1910. 4th part. ______ Die Philosophie des Krieges. Leipzig: 1907. ______ Ethnologische Studien zur ersten Ent- wicklung der Strafe. Nebst einer psychologischen Abhandlung uber Grausamkeit und Rachsucht. II, Leiden, 1892; I. Leiden and Leipzig 1894; 2nd ed. Groningen: 1928. ______ "Nieuw Menschenras in Amerika," Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1911. 2nd half A. ______ Wat is Sociologie? Leiden: 1900. Stoddard, Lothrop. Re-forging America, The Problem of Immigration. London: 1927. Supan, A. Grundzuge der physischen Erdkunke. Leipzig: 1911. Te Lintum, C. De Geschiedenis van het Ameri- kaansche Volk. Zutphen: 1917. ______ "De oude Handelsstad Tiel en haar tegenwoordig voorkomen," Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1923. ______ "Emigratie over Rotterdam in de 18e eeuw. De Gids. 1908. Part IV ______ Geschiedenis van Handel en Bedriff vooral in Nederland. 2nd ed. Groningen and Den Haag: 1925. ______ Nederland en de Indien, gedurende de laatste kwart-eeuw. Zutphen: 1923 Ten Kate, H. "Psychologie en ethnologie in de koloniale politiek." Reprinted from De Indische Gids, June and July 1916. ______ Reizen en Onderzoekingen in Noord- Amerika. Leiden: 1885. Ter Veen, H. N. De Haarlemmermeer als Kolo- nisatiegebied. Groningen: 1925. Troeltsch, Ernst. Die Bedeutung des Protes- tantismus fur die Entstehung der Modernen Welt. Munich and Berlin: 1924. Turner, F. J. The Frontier in American History. New York: 1921. U.S. Bureau of the Census, Fourteenth Census of the United States, Taken in the Year 1920. Vol. II, Population. Washington: 1923. Van Ammers-Kuller, Jo. Mijn Amerikaansche reis. Den Haag: 1926. Van Balen, W. J. Door Amerika. Amsterdam: 1913. Van Dellen, I. Het Mormonisme Kampen: 1911. Van Linschoten, Jan Huygen. Itinerario voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten. 2 vols. 's-Gravenhage: 1910. Van Lonkhuyzen, J. Argentinie. Een belangrijk land, ook voor Nederlanders. Washington: 1908. Van Mourik Broekman, M. C. De Yankee in Denken en Doen. Haarlem: 1914. Van Oss, S. F. Amerikaansche Spoorwegwaarden. Groningen: 1903. Van Rensselaer, Mrs. Schuyler (Mariana). History of the City of New-York inthe Sev- enteenth Century. 2 vols. New York: 1909. Verviers, Emile. De Nederlandsche Handels- politiek tot aan de toepassing der vrij- handelsbeginselen. Leiden: n.d. Vidal de la Blache, P. Principes de Geographie Humaine, publies d'apres les manuscrits de l'Auteur par Emmanuel de Martonne. Paris: 1922. Von Luschan, F. Voelker, Rassen, Sprachen. Berlin: 1922. Von Raumer, F. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2 vols. Deventer: 1849. Von Richthoven, F. Vorlesungen uber Allgemeine Siedlungs und Verkehrsgeographie. Berlin: 1908. Warne, Frank Julian. The Tide of Immigration. New York: 1916. Weber, Max. Gesammelte Aufsatze zur Reli- gionssoziologie. I. 3 vols. Tubingen: 1922- 1923. Whitlock, R. H. "Irrigation in the United States," The Geographical Journal, LIV (Oct. 1919), 721-31. Whitman, Walt. Leaves of Grass & Democratic Vistas. London: 1916. Wilde, Oscar. "L'Homme americain. Un inedit d'Oscar Wilde. (Court and Society Review, Apr. 13, 1887). Trans. Cecil George-Bazile. La Grande Revue, Nov. 1918. Wissler, Clark. The American Indian. An Intro- duction to the Anthropology of the New World. New York: 1922. ______ The Relation of Nature to Man in Aboriginal America. New York: 1926. Woeikof, A. Le Turkestan Russe, Paris: 1914. Woodson, C. G. A Century of Negro Migration. Washington, D.C.: 1918. Wundt, W. Volkerpsychologie. Vol. I. Die Sprache, 1911. Zeehuisen, J. "Statistieke Bijdrage tot de kennis van den stoffelijken en zedelijken toestand van de landbouwende klasse in het kwartier Salland. Voorlezing." Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, VI, 1851.

  Table of Contents   |   Index   |  Catalog record and links to related information from the Library of Congress catalog


Go to: Immigrant Arrivals: A Guide to Published Sources
             The Immigration Experience      |      Main Page


Go to LC Home Page
Library of Congress
(February 4, 2002)
Comments: Ask a Librarian

LC Home Page  |  Search the LC Online Catalog   |  Services for Researchers   |  Research Tools |  Local History and Genealogy Home Page